Nov21

Jazz Night: singer/songwriter Simone Morris

Tutto Pronto Sopra Lounge, 1718 Avenue Road, Toronto, ON